မျှော်မှန်းချက်၊ တန်ဖိုးထားမှုများ နှင့်ပန်းတိုင်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်

our-vision-2

မိမိတို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ဒေသတွင်းမှလေ့ကျင့်သင်ယူထားသည့် အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုဖေါ်ဆောင်မည့်လူငယ်များပေါ်ထွန်းလာစေရန်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်းဖိုးထားမှုများ

ရိုသေလေးစားခြင်း(Respect) ၊ တာဝန်ယူခြင်း(Responsibility) ၊ တန်းတူညီမျှရှိခြင်း(Equality)၊ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း(Cooperation) နှင့် (Participation) ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်များ

  1. မိမိတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပေါ်တွင် အပြုသဘောဆောင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေမည့် ဉာဏ်ပညာစွမ်းရည်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များကို လူငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် အရည်အသွေးမြင့်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။
  2. နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းနှင့် နားလည်မှုများကိုတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် မတူကွဲပြားသောလူမျိုးစုများအကြား နှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်။
  3. ဒေသရှိရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းမှလူငယ်များသည် ထပ်ဆင့်ပညာရေး(Further education) ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းနှင့် ကျွမ်းကျင်သည့်ပညာဖြင့်ဘ၀ရပ်တည်ရေး(Professional) အခွင့်အလမ်းများကို လက်လှမ်းမှီစေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်။
  4. ရပ်ရွာလူထုဝင်များ နှင့် ပညာသင်ကြားပေးသူများ၏ အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်သူတို့သည် မိမိတို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပိုမိုအောင်မြင်ထိရောက်စွာပါ၀င်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ရန်။
  5. အပြုသဘောဆောင်သည့်ပြောင်းလဲမှုကို အားဖြည့်တင်းရန်နှင့်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဝင်များသည် အချိတ်အဆက်များဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး၊ အထောက်အပံ့ပြည့်ဝသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ရန်။