သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

curriculum-4

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် MCAP သည် မြန်မာ့ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းရှိ သင်ယူလေ့လာသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ရေးဆွဲပါသည်။ သင်ခန်းစာအစိတ်အပိုင်းများတွင် ယှက်နွယ်နေသည်များမှာ တာဝန်ယူတတ်ခြင်း(Responsibility) ၊ အချင်းချင်းရိုသေလေးစားခြင်း(Respect)၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း(cooperation) ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း(Participation) နှင့် တန်းတူညီမျှရှိခြင်း(Equality) စသည့် အခြေခံတန်ဖိုးထားမှုများပင်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် အဆိုပါ တန်ဖိုးထားမှုများ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် မိမိတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ထိုတန်ဖိုးထားမှုများဖြင့် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာကိုတွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းသင်ခန်းစာများဖြင့်သော်လည်ကောင်း၊ တည်ဆောက်ရေးဆွဲထားသည့် လူထုအတွင်းအတွေ့အကြုံ ရယူခြင်းကဏ္ဍ ဖြစ်သော်လည်းကောင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်၊ များကို တည်ဆောက်ကြကာ၊ မိမိတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်နှင့် မိမိတို့၏ကမ္ဘာ နှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာများကိုလေ့လာဆည်းပူးရပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်များဖြင့် မိမိတို့၏ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ မိတ်ဖက်လုပ်ဆောင်ကာ၊ ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းများကို စီစဉ်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ရာတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် သင်တန်းနှစ်ဝက်ပိုင်း (Semester)၊ သုံးခုကိုဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စတ္ထုနှစ်ဝက်မှာ ရပ်ရွာလူထုအတွင်း အလုပ်သင်ယူလေ့လာခြင်းအစီအစဉ် (Community Internship Program) ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလတွင်းသင်ကြားရသည့်အကြောင်းအရာများမှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ လူမှုရေးသိပ္ပံ(Social Sciences) ၊ ရပ်ရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး(Community Development) ၊ သင်္ချာ(Numeracy) ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ (IT) နှင့် ဘဝအတွက်တာ(Life) နှင့်သင်ယူလေ့လာခြင်းစွမ်းရည်(Learning Skills) တို့ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိပညာ၊ လျော်ကန်ကိုက်ညီသည့်စွမ်းရည်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ရည်များကို ရရှိစေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာအနေဖြင့် အခြေခံအဆင့်မှစတင်ပြီး၊ အလယ်တန်းအဆင့် (Intermediate Level) အထိ တတ်မြောက်နိုင်ရန်ရေးဆွဲထားပါသည်။ သင်တန်းနှစ်ဝက်အပိုင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့အခြေခံကာသင်ခန်းစာကိုတည်ဆောက်ထားပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ထိုသင်တန်းကာလတွင် မိမိတို့၏ရပ်ရွာ၊ ဒေသနှင့် ကမ္ဘာ့အကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပေါ်ပေါက်လာရန်တွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီနှင့် အရင်းအမြစ်များကို မုခ်ဦးပညာရေးအဖွဲ့အစည်း(Mote Oo Education) နှင့် Thabyay Education Foundation (TEF) ရှိ Educasia တို့ထံမှ ရယူပါသည်။

curriculum-3

သင်ရိုးဆိုင်ရာ မူဘောင်မှာ အဓိက(Core) သင်ခန်းစာအစိတ်အပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်(Contextualized) သင်ခန်းစာအစိတ်ပိုင်းများ မျှတစေရန်ရေးဆွဲထားပါသည်။ သင်တန်းပိုင်းတိုင်းသည် အဓိကသင်ခန်းစာအစိတ်အပိုင်း၊ စံသတ်မှတ်ချက် နှင့် တိုးတက်တတ်မြောက်မှုကိုစစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများတူညီကြပြီး၊ သင်တန်းအပိုင်းတိုင်းတွင် ဆရာဆရာမများသည် မိမိတို့၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏လိုအပ်ချက်၊ စိတ်ပါ၀င်စားမှုတို့နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဖြည့်စွက်သင်ခန်းစာများကို မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်တတ်ကျွမ်းမှုများဖြင့်သို့မဟုတ် သင်တန်းကျောင်း၏ဒေသတွင်းဆက်စပ်အရင်းအမြစ်များကို ပေါင်းထည့်သင်ကြားကြပါသည်။ ထိုသို့ မျှတမှုပြုထားခြင်းသည်အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ယူထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဓိက သင်ခန်းစာအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းကျောင်းများ၏ အဆင့်အတန်းကိုထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆက်စပ်သင်ခန်းစာအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီလျော်ကန်သော ပညာရပ်များကိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။